Προκηρύξεις
Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών έτους 2017 για το Δήμο και τα Ν.Π. αυτού  (28/04/2017)