Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»  (23/08/2023)

Ο διαγωνισμός του έργου είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς έργων) με αριθμό συστήματος 217189.


Πατήστε στα παρακάτω pdf αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ_signed.pdf.pdf


ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡ._ΠΡΟΚΗΡ._ΑΔΑΜ_signed.pdf


ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡ._ΠΡΟΚΗΡ._ΑΔΑ ΨΝΨΓΩΗΛ-ΥΚΩ_signed.pdf


ΜΕΛΕΤΗ θεωρημ. ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2023 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΑ_signed.pdf


Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf