Προκηρύξεις


Έργο : Ολοκλήρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Καλλονή - Χώριζα  (08/12/2022)

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 194430


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με το έργο : "Ολοκλήρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Καλλονή - Χώριζα"


Μελέτη.pdf


Περίληψη διακήρυξης_signed.pdf.pdf


Διακήρυξη_signed.pdf


Έντυπο οικονομικής προσφοράς_signed.pdf


Tυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf