Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου


O Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων προχωρά σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση του διαγωνισμού για την ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού, συνολικού προϋπολογισμού 724.500,00 €, που συνδέει τον οικισμό της Καλλονής με τον οικισμό της Χώριζας  (28/11/2022)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ανακοίνωση του Δήμου στις 03/10/2022 για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ – ΧΩΡΙΖΑ», στη Δράση 4.3.4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συνολικού Προϋπολογισμού 724.500,00 €.

Ο ΔΗΜΟΣ, υπέβαλε άμεσα για προέγκριση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τα τεύχη διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα έγγραφα του έργου για εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας διακήρυξης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση της πράξης και η ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησής της.


Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ με την ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Πρωτ.: 5239/25-11-2022 (ΑΔΑ: Ψ38Θ4653ΠΓ-349) ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο.


Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος προχωρά σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοσίευση του διαγωνισμού.


Υπενθυμίζεται ότι, με το εν λόγω έργο, αναμένεται να ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση της αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό της Καλλονής με τον οικισμό της Χώριζας σε μήκος 5.250 μέτρων.