Προκηρύξεις


Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού)  (04/05/2022)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (ειδικότητας Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού)


Ανακοίνωση πρόσληψης.pdf