Προκηρύξεις


Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ»  (31/12/2021)

Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΑΝΩΝ»


Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ
(στους διαγωνισμούς υπηρεσιών-προμηθειών) με αριθμό συστήματος 151326


Διακήρυξη ΕΕΛ με ΑΔΑΜ.pdf

Προκήρυξη-Περίληψη με ΑΔΑΜ και ΑΔΑ 6Ν2ΚΩΗΛ-Ε9Χ.pdf

Προκήρυξη σύμβασης - Αγαθά.pdf

ΑΕΠΟ ΒΙΟΚΑ Μεθάνων (22-11-2028).pdf

Προμελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ ΜΕΘΑΝΩΝ .pdf

ΓΔ-1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ.pdf

Μ-1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.pdf

Μ-1.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.pdf

Μ-1.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ.pdf

Μ-2 ΑΣ ΙΛΥΟΣ.pdf

Μ-3.1 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ.pdf

Μ-3.2 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ.pdf

Μ-4 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ.pdf

Μ-5 ΜΟΝΑΔΑ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ.pdf

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών.pdf

Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.pdf

Σχέδιο σύμβασης.pdf

Τεχνική περιγραφή.pdf

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Γενική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Τεχνικές προδιαγραφές.pdf

Προϋπολογισμός μελέτης.pdf

Τιμολόγιο μελέτης.pdf

Προϋπολογισμός προσφοράς.pdf

Τιμολόγιο προσφοράς.pdf

Υπόδειγμα συμπλήρωσης τεχνικής προσφοράς.pdf

Προϋπολογισμός προσφοράς.doc

Τιμολόγιο προσφοράς.doc

Υπόδειγμα συμπλήρωσης τεχνικής προσφοράς.doc

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.html

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.pdf

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.xml