Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ»  (21/12/2021)


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ»


Διακήρυξη Προσβάσιμες Παραλίες με ΑΔΑΜ.pdf

Προκήρυξη Προσβάσιμες Παραλίες με ΑΔΑΜ.pdf

Σχέδιο διάταξης Ψήφτας.pdf

Σχέδιο διάταξης για το Νησάκι Μέθανα.pdf

Σχέδιο σύμβασης.pdf

Τεχνική έκθεση (Μελέτη 19_2020 ).pdf

Συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf

Υποδείγματα εντύπων οικονομικής προσφοράς.docx

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

espd-request-v2.html

espd-request-v2.xml