Προκηρύξεις


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»  (16/12/2021)

Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (στους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών) με αριθμό συστήματος 145552.


Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ"»


Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού ΑΟΕ 417_2021 με ΑΔΑΜ.pdf

Απάντηση σε Ερωτήματα Καύσιμα - Λιπαντικά.pdf

Διακήρυξη.pdf

Προκήρυξη.pdf

Μελέτη.pdf

Μελέτη Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικων.docx

Υποδείγματα εντύπων οικονομικής προσφοράς.docx

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).pdf

espd-request-v2.html

espd-request-v2.xml