Προκηρύξεις
Εγκριση 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης–Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  (25/07/2018)
Την 24η Ιουλίου 2018 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων και με την υπ΄αριθμ. 148/2018 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΠΨΨΩΗΛ-9Η7) ενέκρινε ομόφωνα την  Έγκριση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης - Ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΑΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ»

Στο διαγωνισμό συμμετείχε μια μελετητική εταιρία με την επωνυμία «ΡΟΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.». Κατά το επόμενο στάδιο θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου της μελέτης.

Τέλος επισημαίνεται πως η μελέτη είναι συνολικού προϋπολογισμού 449.977,48 € (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ