Ανακοινώσεις & Δελτία τύπου
Μελέτη επέκτασης-αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Γαλατά του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων  (13/06/2018)
Σας ενημερώνουμε ότι στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΑΛΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 449.977,48 € (με ΦΠΑ) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 12η/6/2018 και ώρα 03:00 μ.μ. υπέβαλε προσφορά μια (1) μελετητική εταιρία.

Η αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του (υπο)φακέλου “Τεχνική Προσφορά”,  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18/06/2018 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περ. Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ