Προκηρύξεις
Ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης Μεθάνων  (23/03/2018)
Πατήστε στα παρακάτω αρχεία για να διαβάσετε τα τεύχη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο: "Ιδιωτικές συνδέσεις αποχέτευσης Μεθάνων"

Διακήρυξη ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης Μεθάνων.pdf

Περίληψη διακήρυξης.pdf

Μελέτη του έργου.pdf

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.doc